Staff List

Người sở hữu,en – Mrs S Goodwin

Headteacher – Mrs S Mackintosh

School Business Manager – Mrs C Blunt

Nursery Người quản lý,en,trường học thấp hơn,en,Quản lý nhà trẻ,en,trường trên,en,Nhân Viên,en,Cô M Gohil,mr,Bỏ lỡ một Hayes,en,Cô Pallavi,en (lower school) – Mrs L O’Neill

Nursery Manager (upper school) – Mrs R Kalsi

Other Staff:

Mrs K Sheikh

Mrs G Turei

Mrs P Ghatora

Miss M Gohil

Miss Pallavi

Ms N Gordon

Mrs S Akter

Miss R Perkins

Mrs Z Sayed

 

Premises – Mr P Lee