تماس با ما

اطلاعات تماس,,en,info@roxethmead.com,,en,سرپرست خانم س. گودوین است,,en,خانم S مکینتاش هماهنگ سرپرست است,,en:

Buckholt خانه
25 میانه جاده
هارو روی تپه
0HW HA2
0208 422 2092

Email – info@roxethmead.com

مالک خانم سوزان گودوین است,en,سرپرست خانم سارا مکینتاش است,en,مدیر تجارت مدرسه خانم کلر بلانت است,en, the Headteacher is Mrs Sarah Mackintosh, the School Business Manager is Mrs Claire Blunt.