Contact us

Contact Details:

Buckholt House
25 Middle Road
Harrow on the Hill
HA2 0HW
0208 422 2092

Email – info@roxethmead.com

Chủ sở hữu là bà Suzanne Goodwin,en,Hiệu trưởng là bà Sarah Mackffy,en,Giám đốc kinh doanh của trường là bà Claire Blunt,en, the Headteacher is Mrs Sarah Mackintosh, the School Business Manager is Mrs Claire Blunt.