Curriculum

Намерение на учебната програма,,en,В Roxeth Mead School нашата визия е да създадем училище, което насърчава децата си да бъдат успешни ученици,,en,уверени личности и за постигане на личен успех,,en,Градивните елементи на ученето,,en,които съставляват ROXETH са основите, върху които е изградена нашата учебна програма,,en,Нашата цел е тези елементи да преминават през всеки урок,,en,опит и възможност,,en,Нашата учебна програма позволява,,en,оферти,,en,Р,,en,espect – дейности, вкоренени във връзка с другите и нашето обкръжение,,en,О,,pt,pportunity – това е амбициозно и създава незабравими моменти,,en,страхопочитание и удивление и радостни преживявания за всички,,en,д,,en,х,,en,качество – във всичко, което правим, включително качество и постижения,,en,Е,,en,ангажиране на дейности, които създават ентусиазъм и радост от ученето, което ще продължи цял живот,,en,T,,en – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Transferable Skills – култивиране на умения, които могат да бъдат приложени в различни контексти,,en,Х,,en,хумор,,ht,дейности, които позволяват забавление и смях,,en,Изпълнение на учебната програма,,en,Персоналът планира и разработва дейности, които се основават на предварително обучение,,en,Напредък от седмица на седмица,,en,срок до семестър и година на година трябва да са ясни и децата трябва да могат да говорят за своето обучение по подходящ за възрастта начин,,en,EYFS_framework_-_март_2021,,en,_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_,,en,Седмичните теми на EYFS са показани тук...,,en,Седмичен тематичен план,,en,Разбивката на това, което се очаква, кога се показва тук,,en,Изявления от значение за развитието Възраст и етапи,,en,Въздействие на учебната програма,,en,Въздействието на нашата учебна програма се проявява в резултатите на учениците,,en,Постигат високи за възрастта си и показват увереност и самоконтрол в социалните си умения,,en

Humour activities that enable fun and laughter

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Разсадник, Pre-School and Reception classes. This link explains the EYFS EYFS_framework_-_March_2021 and the following link explains how children develop through it. 6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

The weekly EYFS Topics are shown here… Weekly Topic Plan 2021-22 EYFS

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

In Years 1 & 2 we follow the National Curriculum. This link explains the Primary National Curriculum Parents guide to National Curriculum (Rising Stars)

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. Те са нетърпеливи да учат и имат културен капитал, който гарантира, че са добре подготвени за следващия си етап на образование,,en,Ние записваме доказателства за постиженията от EYFS в дневника на EY,,en,Щракнете тук за ръководство за родители към дневника на EY,,en,извършваме редовни оценки,,en,но не приемайте официален SATS,,en,Подготвяме нашата година,,en,ученици за,,en,Плюс това да ги вкарате в частните училища по избор за година,,en,Нашата учебна политика е тук,,en.

Assessment – We record evidence of achievement from the EYFS on the EY Log. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents. In Years 1 & 2 we undertake regular assessments, but do not take formal SATS. We prepare our Year 1 & 2 pupils for the 7 Plus to get them into the private schools of choice for Year 3.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021