Curriculum

Učební osnovy v Roxeth Mead dodržují,en,Stage nadace nadace,en,'Eyfs',is,rámec,en,Tento vzdělávací rámec je specifikován vládou Spojeného království a jeho provádění je dohlíženo a hodnoceno Ofstedem,en,Je to na jednotlivých školkách, jako je Roxeth, implementovat rámec a my se o to snažíme optimálním způsobem,en,To vše je dosaženo ve stresu bez stresu,en,uvolněný způsob,en,téměř zcela prostřednictvím aktivní hry v našich batolech a předškolních pokojích a strukturovanějším způsobem v,en,Pokoje,en,zajistit, aby byly děti připraveny k převodu do školy a recepce,en,Tento přístup činí učení přirozeným - a nesmírnou zábavou,en,"Děti se učí tím, že vedou svou vlastní hru.",en,a účastí na hře, která se řídí dospělými. “,en,Oddělení pro vzdělávání,en Early Years Foundation Stage (‘EYFS’) framework. This educational framework is specified by the UK Government and its implementation is overseen and appraised by Ofsted. It’s down to individual nurseries like Roxeth to implement the framework and we strive to do so in the optimum way. This is all achieved in a stress-free, relaxed way, almost entirely through active play in our Toddler and Pre-school Rooms and in a more structured way in the Školka Rooms, ensuring children are ready for transfer to school and the Reception year. This approach makes learning natural — and immense fun!

“Children learn by leading their own play, and by taking part in play which is guided by adults.” (Department for Education).

Osnovy EYFS pokrývají všechny kriticky důležité oblasti učení a rozvoje pro děti,en,od narození,en,Až na děti ve věku,en,Jako takový,en,Je to perfektní pro děti v Roxeth Nursery,en,The,en,Hlavní oblasti učebních osnov,en,klíčové oblasti v rámci učebních osnov v raných letech,en,Tyto zahrnují,en,„Prime“ oblasti, které,en,zase,en,propojit a posílit zbývající čtyři - každá pomáhá zlepšit ostatní,en,Sdělení,en,Jazyk,en,je první ze tří hlavních oblastí našeho kurikula založeného na EYFS,en,Bez dobré komunikace a jazykových dovedností,en,Všechny ostatní oblasti učení by mohly trpět,en,To jsou kriticky důležité dovednosti pro děti, aby se zvládly v jejich raných letech,en (from birth) up to children aged 5. As such, it’s a perfect fit for children at Roxeth Nursery.

Curriculum Intent,en – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Transferable Skills - pěstování dovedností, které lze uplatnit v různých kontextech,en

Humour activities that enable fun and laughter

 

The 3 Prime Areas of the Curriculum

There are 7 key areas within the early years curriculum. These include 3 ‘prime’ areas which, in turn, interconnect and enhance the remaining four — each helping to improve the other.

  • Communication & Language is the first of the three prime areas of our EYFS-based curriculum. Without good communication and language skills, all other areas of learning could suffer, so these are critically important skills for children to master in their early years. Staff at the nursery therefore encourage rich communications between staff and children — and from peer to peer — from the very first day they join the nursery. Language and communication skills grow naturally to children through engaging, fun activities like role-play, story-telling and question-and-answer games. High quality books and other rich reading materials are also employed by staff to read with children in an interactive Using these kind of approaches helps children to learn new vocabulary and grammar, to improve reading and comprehension and to almost effortlessly broaden their language and communication skills as they grow.
  • Physical Development is the second of the prime areas of the nursery’s EYFS-based curriculum. At this formative age, the young children are growing and developing rapidly, so their physical development pace is significant. That’s why nursery staff at Roxeth will do everything they can to ensure optimal health, wellbeing, strength, coordination and fitness among the children at every stage. This is all done incrementally through a physical development programme that’s custom-designed for each individual child. This tailored programme takes consideration of their natural abilities, preferences and, of course, any disabilities or limitations. As they grow, the programme of fun, physical activities will help every child to reach their own personal bests for traits like fitness, balance, coordination, hand-eye coordination, agility and spatial awareness. In turn these physical improvements will help with their general wellbeing and happiness. And, at all times, Děti se budou bavit,en,Navazování přátel a zlepšování sociálních dovedností,en,sebevědomí a další po cestě,en,Osobní,en,Sociální,en,Emoční vývoj,en,„Psed“,en,je třetí ze tří hlavních oblastí našeho kurikula,en,osobní,en,Cílem části je zajistit, aby se děti mohly starat o aspekty svého života,en,nezávisle na řízení osobních potřeb, jako je čistota,en,trénink toalety,en,zdravé stravování a tak dále,en,sociální,en,emocionální,en,Aspekty toho je pomoci dětem zapadnout do dospělých a vrstevníků kolem nich,en,podporovat se navzájem,en,sami se cítí podporováni ostatními a společně se učí řídit emoce a chovat se v přijatelných,en,vhodné způsoby,en,Jak se to všechno učí,en,Budou sebevědomější,en,cítit se správně ceněně,en, making friends and improving social skills, self-confidence and more along the way.
  • Personal, Social & Emotional Development(‘PSED’) is the third of the three prime areas of our curriculum. The personal part of it aims to ensure that children can look after aspects of their lives themselves, independently managing personal needs like cleanliness, toilet training, healthy eating and so on. The social and emotional aspects of it aim to help children fit in with adults and peers around them, support one another, themselves feel supported by others and together learn to manage emotions and behave in acceptable, appropriate ways. As they learn to do all of this, they will become more confident, feel rightly valued, snadněji vyřešit všechny konflikty a vytvářet užší přátelství s vrstevníky a vytvářet silnější pouta se zaměstnanci,en,To vše bude působit jako společenský a emocionální základ, na kterém staví vše ostatní,en,Další „specifické oblasti“ učebních osnov,en,Běží paralelně s,en,hlavní oblasti,en,existují,en,Další oblasti zaměření pro školky, jako je Roxeth,en,který dodržuje vynikající rámec EYFS pro jejich učební osnovy v raných letech,en,je první ze zbývajících čtyř oblastí zaměření,en,Učební plán by bohužel chyběl, kdyby děti na konci studia neskončily gramotně,en,Gramotnost je naprosto zásadní a dá každému malému dítěti ten nejlepší start, když opustí nastavení raných let, aby zahájili školu,en,Na jeho tváři,en,Je to všechno o čtení a psaní,en,nicméně,en. All of this will act as a social and emotional foundation to build everything else upon.

The 4 Additional ‘Specific Areas’ of the Curriculum

Running in parallel with the 3 prime areas, there are 4 additional areas of focus for nurseries like Roxeth, which adhere to the excellent EYFS framework for their early years curriculum.

  • Literacy is the first of the remaining four areas of focus. A curriculum would be sadly lacking if children didn’t end up literate at the end of study. Literacy is absolutely fundamental and will give each young child the very best start when they leave early years settings to start school. On the face of it, it’s all about reading and writing. However, Získání těchto práv pomůže s mnoha,en,jiný,en,oblasti učení,en,V Roxeth,en,Povzbuzujeme děti školky,en,Užijte si to,en,od čtení,en,Po všem,en,Jakmile si mohou přečíst, budou porozumět mnohem více o světě z literatury faktu a mnohem více o možnostech představivosti a kreativity z fikčních knih,en,Tak,en,Mají přístup k širokému,en,Bohatá rozmanitost materiálů čtení,en,Gramatika,en,pravopis,en,interpunkce,en,fonetika a celkové porozumění obrovskému množství témat půjdou ruku v ruce s aktivním a pravidelným čtením,en,Podobným způsobem,en,Psaní bude mít prospěch také,en,Jak se děti učí rozpoznat správné pravopis,en,Složení a věta struktura atd.,en,Vystavení naší bohaté rozmanitosti knih bude nakrmit jejich představivost a pomůže jim být více kreativní,en other areas of learning. At Roxeth, we encourage nursery children to take enjoyment from reading. After all, once they can read they will understand so much more about the world from non-fiction material and so much more about the possibilities of the imagination and creativity from fiction books. So, they have access to a wide, rich variety of reading materials. Grammar, spelling, punctuation, phonetics and overall comprehension of a huge variety of topics will all go hand-in-hand with active and regular reading. In a similar way, writing will benefit too, as the children learn to recognise the correct spelling, composition and sentence structure and so on. Exposure to our rich variety of books will feed their imaginations and help them to be more creative themselves. Povzbuzujeme také naše děti, aby se verbalizovaly,en,například interaktivním čtením nahlas pro sebe a ostatní,en,Tím,en,mluvený projev,en,Výzva a artikulace také těží,en,stejně jako jejich důvěra, aby mluvila,en,je naše pátá oblast studia v rámci kurikula EYFS v Roxeth,en,Je to další základní dovednost, kterou se děti musí učit, ale,en,Stejně jako u všeho na Roxeth,en,Děláme to zábavné,en,Prostřednictvím hry a interaktivních relací,en,Děti se naučí koncepty matematiky,en,Brzy se naučíte rozlišit věci jako lichá a sudá čísla,en,Vzory a sekvence čísel,en,Koncepty jako,en,větší,en,menší,en,širší,en,vyšší,en,více,en,méně,en,Počítání bude nejprve zvládnuto od jednoho do deseti,en,Pak naopak,en,pak se rozšířil na,en,nebo více,en,Koncepty jako hlasitost,en,tvar,en,bude také zahrnuto měření a prostor,en, for example by reading out loud to themselves and others in an interactive way. By so doing, speech, pronunciation and articulation also benefit, as does their confidence to speak up.
  • Mathematics is our fifth area of study within the core EYFS curriculum at Roxeth. It’s another fundamental skill that children need to learn but, as with everything at Roxeth, we make it fun. Through play and interactive sessions, children will learn the concepts behind mathematics, soon learning to distinguish things like odd and even numbers, number patterns and sequences, concepts like larger or smaller, wider or taller and more or less. Counting will first be mastered from one to ten, then in reverse, then extended to 20 or more. Concepts like volume, shape, measuring and space will also be included. So, V době, kdy opustí naše nastavení v prvních letech,en,Naučili se potřebné matematické dovednosti a koncepty, které budou potřebovat, aby zasáhli na zem, když začnou školu,en,Porozumění světu,en,je naše šestá klíčová oblast zaměření v učebních osnovách v Roxeth Nursery,en,Je to velmi široká, ale důležitá oblast studia pro malé děti v mateřské školce a ta, která je bude stát v dobrém místě vpřed,en,je kolem nich tolik a musí to pochopit a dát vše, co vidí kontext,en,S ohledem na to,en,Pomůžeme jim rozpoznat,en,rozumět,en,Popište a dokonce někdy nakreslete to, co je bezprostředně kolem nich,en,Dozví se také o technologii, kterou vidí a používají kolem nich,en, they’ll have learnt the requisite maths skills and concepts that they’ll need in order to hit the ground running when they start school.
  • Understanding the World is our sixth key area of focus within the curriculum at Roxeth Nursery. It’s a very broad but important area of study for the young children at the nursery and one that’ll stand them in good stead going forwards. After all, there is so much around them and they need to understand it and to give everything they see context. With that in mind, we’ll help them to recognise, understand, describe and even sometimes draw what’s immediately around them. They will also learn about the technology they see and use around them. Naše krásná zahrada dává dětem dostatek příležitost dozvědět se o přírodním světě a flóře a fauně,en,Dozví se také o jiných komunitách,en,jak ve Velké Británii, tak v zahraničí,en,včetně aspektů, jako je kultura,en,víra a náboženství,en,Ještě jednou,en,mít vynikající uzemnění,en,V tak raném věku,en,V porozumění světa je bude stát na velkém místě vpřed,en,Expresivní umění,en,Design,en,je konečná oblast zaměření v našem kurikulu LED EYFS,en,Je to také jedna z oblastí, které děti považují za nejvíce zábavy, protože jim dává svobodu vyjádřit se,en,Buďte imaginativní a kreativní,en,a dokonce i občas se dostat chaotický,en,Široká škála médií,en,V mateřské školce jsou k dispozici vybavení a nástroje a aktivity povzbuzují děti, aby se zapojily a do,en,vytvořit,en. They will also learn about other communities, both in the UK and abroad, including aspects like culture, beliefs and religions. Once again, having an excellent grounding, at such an early age, in the comprehension of the world will stand them in great stead going forwards.
  • Expressive Arts & Design is the final area of focus within our EYFS led curriculum. It’s also one of the areas that children find most fun as it gives them the freedom to express themselves, be imaginative and creative, and even to get messy from time to time. A wide variety of media, equipment and tools are available to them at the nursery and activities encourage the children to get involved and to create. Není to jen umění,en,ačkoli,en,Děti se mohou zapojit do aktivit na hraní rolí,en,Mohou zpívat,en,tanec,en,Vyprávějte příběhy a vystupujte,en,Jejich představivost může běžet nepokoje a být svobodná, protože se mohou vyjádřit a svou kreativitu bohatou řadou způsobů,en,Sledujeme učební osnovy nadace raných let v naší školce,en,Nebo tady,en,A-Guide-to-your-childs-učení a vývoj,en,Osnovy LED EYFS v Roxeth je z velké části o tom, že jim pomáhá být „připraveni na školu“ v době, kdy dosáhnou pěti let,en,Poskytuje také dětem,en,nejlepší začátek v životě,en,obvykle,en,Každá podpora je jim poskytnuta, aby splnila své vlastní osobní bests,en,dosažení jejich optimálního potenciálu v každé oblasti studia,en,prostřednictvím personalizovaného stanovení cílů,en,Tímto způsobem to napraví během svého počátku,en,Většina formativních let,en, though; the children can involve themselves in role-play activities, they can sing, dance, tell stories and perform. Their imaginations can run riot and be free as they can express themselves and their creativity in a rich variety of ways.

 

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Nursery, Pre-School and Reception classes.

Navrhli jsme zde nastíněný progresivní učební osnovy,en,Roxeth Progressive Curriculum,en,Plán ročníku EYFS,en… ++ Roxeth Progressive Curriculum

Tyto odkazy vysvětlují EYFS,en,All-About-the-Eyfs-Powerpoint-ifujx6,en,Zaznamenáváme důkazy o úspěchu na log ey,en:

t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… 23-24 Weekly Topic Plan (Final)

Zde je uveden rozpis toho, co se očekává, kdy,,en,Vývojové záležitosti Výroky Věky a fáze,,en Development Matters Statements Ages and Stages

Or here…a-guide-to-your-childs-learning-and-development

 

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

The EYFS led curriculum at Roxeth is in large part about helping them to be ‘school-ready’ by the time they reach the age of five. However, it also gives children the very best start in life generally. Every support is given to them to fulfil their own personal bests, reaching their optimum potential in every area of study, through personalised goal-setting. Getting it right in this way during their early, most formative years, je prokázáno, že výrazně zlepšuje výsledky a životní šance,en,Je to neuvěřitelně silný a důležitý přístup k jejich vzdělávání v raných letech,en,Ve zkratce,en,Pomáhá každému dítěti v Roxethu absolutně,en,prospívat,en. So, it’s an incredibly powerful and important approach to their early years education. In a nutshell, it helps every child at Roxeth to absolutely thrive.

Assessment – We record evidence of achievement on the EY Log. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021