Curriculum

Mae'r cwricwlwm yn Roxeth Mead yn glynu wrth y,en,Cam Sylfaen Blynyddoedd Cynnar,en,'Eyfs',is,fframwaith,en,Mae'r fframwaith addysgol hwn wedi'i nodi gan lywodraeth y DU ac mae ei weithredu yn cael ei oruchwylio a'i werthuso gan Ofsted,en,Meithrinfeydd unigol fel Roxeth yw gweithredu'r fframwaith ac rydym yn ymdrechu i wneud hynny yn y ffordd orau bosibl,en,Mae hyn i gyd yn cael ei gyflawni mewn di-straen,en,Ffordd hamddenol,en,bron yn gyfan gwbl trwy chwarae gweithredol yn ein hystafelloedd plentyn bach a chyn-ysgol ac mewn ffordd fwy strwythuredig yn y,en,Ystafelloedd,en,sicrhau bod plant yn barod i'w trosglwyddo i'r ysgol a'r flwyddyn dderbyn,en,Mae'r dull hwn yn gwneud dysgu'n naturiol - ac yn hwyl aruthrol,en,“Mae plant yn dysgu trwy arwain eu chwarae eu hunain,en,a thrwy gymryd rhan mewn chwarae sy'n cael ei arwain gan oedolion. ”,en,Adran Addysg,en Early Years Foundation Stage (‘EYFS’) framework. This educational framework is specified by the UK Government and its implementation is overseen and appraised by Ofsted. It’s down to individual nurseries like Roxeth to implement the framework and we strive to do so in the optimum way. This is all achieved in a stress-free, relaxed way, almost entirely through active play in our Toddler and Pre-school Rooms and in a more structured way in the Meithrinfa Rooms, ensuring children are ready for transfer to school and the Reception year. This approach makes learning natural — and immense fun!

“Children learn by leading their own play, and by taking part in play which is guided by adults.” (Department for Education).

Mae cwricwlwm EYFS yn cwmpasu'r holl feysydd dysgu a datblygu hanfodol bwysig i fabanod,en,O eni,en,hyd at blant oed,en,Fel y cyfryw,en,Mae'n ffit perffaith i blant ym Meithrinfa Roxeth,en,Y,en,Prif ardaloedd o'r cwricwlwm,en,ardaloedd allweddol o fewn cwricwlwm y blynyddoedd cynnar,en,Mae'r rhain yn cynnwys,en,Ardaloedd ‘cysefin’ sydd,en,mewn tro,en,rhyng -gysylltu a gwella'r pedwar sy'n weddill - pob un yn helpu i wella'r llall,en,Gyfathrebiadau,en,Iaith,en,yw'r cyntaf o dri phrif ardal ein cwricwlwm wedi'i seilio ar EYFS,en,Heb sgiliau cyfathrebu ac iaith da,en,Gallai pob maes dysgu arall ddioddef,en,Felly mae'r rhain yn sgiliau hanfodol bwysig i blant eu meistroli yn eu blynyddoedd cynnar,en (from birth) up to children aged 5. As such, it’s a perfect fit for children at Roxeth Nursery.

Curriculum Intent – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Transferable Skills – cultivating skills that can be applied in a range of contexts

Humour activities that enable fun and laughter

& Nbsp;

The 3 Prime Areas of the Curriculum

There are 7 key areas within the early years curriculum. These include 3 ‘prime’ areas which, in turn, interconnect and enhance the remaining four — each helping to improve the other.

  • Communication & Language is the first of the three prime areas of our EYFS-based curriculum. Without good communication and language skills, all other areas of learning could suffer, so these are critically important skills for children to master in their early years. Felly mae staff y feithrinfa yn annog cyfathrebiadau cyfoethog rhwng staff a phlant - ac o gyfoed i gyfoedion - o'r diwrnod cyntaf un maent yn ymuno â'r feithrinfa,en,Mae sgiliau iaith a chyfathrebu yn tyfu'n naturiol i blant trwy ymgysylltu,en,gweithgareddau hwyl fel chwarae rôl,en,adrodd straeon a gemau holi ac ateb,en,Llyfrau o ansawdd uchel a chyfoethog eraill,en,darllen,en,Mae deunyddiau hefyd yn cael eu cyflogi gan staff i ddarllen gyda phlant mewn,en,rhyngweithiol,en,Mae defnyddio'r mathau hyn o ddulliau yn helpu plant i ddysgu geirfa a gramadeg newydd,en,Gwella darllen a deall ac ehangu eu sgiliau iaith a chyfathrebu bron yn ddiymdrech wrth iddynt dyfu,en,Datblygiad Corfforol,en,yw'r ail o brif ardaloedd cwricwlwm y feithrinfa,en,Yn yr oes ffurfiannol hon,en. Language and communication skills grow naturally to children through engaging, fun activities like role-play, story-telling and question-and-answer games. High quality books and other rich reading materials are also employed by staff to read with children in an interactive Using these kind of approaches helps children to learn new vocabulary and grammar, to improve reading and comprehension and to almost effortlessly broaden their language and communication skills as they grow.
  • Physical Development is the second of the prime areas of the nursery’s EYFS-based curriculum. At this formative age, the young children are growing and developing rapidly, so their physical development pace is significant. That’s why nursery staff at Roxeth will do everything they can to ensure optimal health, wellbeing, strength, coordination and fitness among the children at every stage. This is all done incrementally through a physical development programme that’s custom-designed for each individual child. This tailored programme takes consideration of their natural abilities, preferences and, of course, any disabilities or limitations. As they grow, the programme of fun, physical activities will help every child to reach their own personal bests for traits like fitness, balance, coordination, hand-eye coordination, agility and spatial awareness. In turn these physical improvements will help with their general wellbeing and happiness. And, ar bob adeg,en,Bydd y plant wedi bod yn cael hwyl aruthrol,en,gwneud ffrindiau a gwella sgiliau cymdeithasol,en,hunanhyder a mwy ar hyd y ffordd,en,Phersonol,en,Gymdeithasol,en,Datblygiad Emosiynol,en,‘PSED’,en,yw'r trydydd o dair prif faes ein cwricwlwm,en,phersonol,en,Nod rhan ohono yw sicrhau bod plant yn gallu gofalu am agweddau ar eu bywydau eu hunain,en,Rheoli anghenion personol yn annibynnol fel glendid,en,Hyfforddiant Toiled,en,bwyta'n iach ac ati,en,gymdeithasol,en,emosiynol,en,Agweddau arno yw helpu plant i gyd -fynd ag oedolion a chyfoedion o'u cwmpas,en,cefnogi ei gilydd,en,eu hunain yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi gan eraill a gyda'i gilydd yn dysgu rheoli emosiynau ac ymddwyn yn dderbyniol,en,ffyrdd priodol,en,Wrth iddyn nhw ddysgu gwneud hyn i gyd,en,byddant yn dod yn fwy hyderus,en,Teimlo'n cael ei werthfawrogi'n gywir,en, the children will have been having immense fun, making friends and improving social skills, self-confidence and more along the way.
  • Personal, Social & Emotional Development(‘PSED’) is the third of the three prime areas of our curriculum. The personal part of it aims to ensure that children can look after aspects of their lives themselves, independently managing personal needs like cleanliness, toilet training, healthy eating and so on. The social and emotional aspects of it aim to help children fit in with adults and peers around them, support one another, themselves feel supported by others and together learn to manage emotions and behave in acceptable, appropriate ways. As they learn to do all of this, they will become more confident, feel rightly valued, yn haws datrys unrhyw wrthdaro a ffurfio cyfeillgarwch agosach â chyfoedion a chreu bondiau cryfach gyda staff,en,Bydd hyn i gyd yn gweithredu fel sylfaen gymdeithasol ac emosiynol i adeiladu popeth arall arno,en,‘Ardaloedd penodol’ ychwanegol o’r cwricwlwm,en,Rhedeg ochr yn ochr â'r,en,prif ardaloedd,en,Mae yna,en,meysydd ffocws ychwanegol ar gyfer meithrinfeydd fel Roxeth,en,sy'n cadw at y fframwaith EYFS rhagorol ar gyfer eu cwricwlwm blynyddoedd cynnar,en,yw'r cyntaf o'r pedwar maes ffocws sy'n weddill,en,Yn anffodus, byddai cwricwlwm yn brin pe na bai plant yn llythrennog ar ddiwedd yr astudiaeth,en,Mae llythrennedd yn hollol sylfaenol a bydd yn rhoi'r dechrau gorau un i bob plentyn pan fyddant yn gadael lleoliadau blynyddoedd cynnar i ddechrau'r ysgol,en,Ar yr wyneb,en,Mae'n ymwneud â darllen ac ysgrifennu,en,Fodd bynnag,en. All of this will act as a social and emotional foundation to build everything else upon.

The 4 Additional ‘Specific Areas’ of the Curriculum

Running in parallel with the 3 prime areas, there are 4 additional areas of focus for nurseries like Roxeth, which adhere to the excellent EYFS framework for their early years curriculum.

  • Literacy is the first of the remaining four areas of focus. A curriculum would be sadly lacking if children didn’t end up literate at the end of study. Literacy is absolutely fundamental and will give each young child the very best start when they leave early years settings to start school. On the face of it, it’s all about reading and writing. However, getting these right will help with many other areas of learning. At Roxeth, we encourage nursery children to take enjoyment from reading. After all, once they can read they will understand so much more about the world from non-fiction material and so much more about the possibilities of the imagination and creativity from fiction books. So, they have access to a wide, rich variety of reading materials. Grammar, spelling, punctuation, phonetics and overall comprehension of a huge variety of topics will all go hand-in-hand with active and regular reading. In a similar way, writing will benefit too, as the children learn to recognise the correct spelling, composition and sentence structure and so on. Exposure to our rich variety of books will feed their imaginations and help them to be more creative themselves. We also encourage our children to verbalise, for example by reading out loud to themselves and others in an interactive way. By so doing, speech, pronunciation and articulation also benefit, as does their confidence to speak up.
  • Mathematics is our fifth area of study within the core EYFS curriculum at Roxeth. It’s another fundamental skill that children need to learn but, as with everything at Roxeth, we make it fun. Through play and interactive sessions, children will learn the concepts behind mathematics, soon learning to distinguish things like odd and even numbers, number patterns and sequences, concepts like larger or smaller, wider or taller and more or less. Counting will first be mastered from one to ten, then in reverse, then extended to 20 or more. Concepts like volume, shape, measuring and space will also be included. So, Erbyn iddynt adael ein lleoliad blynyddoedd cynnar,en,Byddan nhw wedi dysgu'r sgiliau a'r cysyniadau mathemateg angenrheidiol y bydd eu hangen arnyn nhw er mwyn taro'r ddaear yn rhedeg pan fyddan nhw'n dechrau'r ysgol,en,Deall y byd,en,yw ein chweched maes ffocws allweddol yn y cwricwlwm ym Meithrinfa Roxeth,en,Mae'n faes astudio eang ond pwysig iawn i'r plant ifanc yn y feithrinfa ac yn un a fydd yn eu sefyll mewn lle da wrth symud ymlaen,en,Mae cymaint o'u cwmpas ac mae angen iddynt ei ddeall a rhoi popeth maen nhw'n ei weld yn gyd -destun,en,Gyda hynny mewn golwg,en,Byddwn yn eu helpu i gydnabod,en,deallith,en,disgrifio a hyd yn oed weithiau tynnu'r hyn sydd o'u cwmpas ar unwaith,en,Byddant hefyd yn dysgu am y dechnoleg y maent yn ei gweld a'i defnyddio o'u cwmpas,en, they’ll have learnt the requisite maths skills and concepts that they’ll need in order to hit the ground running when they start school.
  • Understanding the World is our sixth key area of focus within the curriculum at Roxeth Nursery. It’s a very broad but important area of study for the young children at the nursery and one that’ll stand them in good stead going forwards. After all, there is so much around them and they need to understand it and to give everything they see context. With that in mind, we’ll help them to recognise, understand, describe and even sometimes draw what’s immediately around them. They will also learn about the technology they see and use around them. Our lovely garden gives children ample opportunity to learn about the natural world and the flora and fauna nearby. They will also learn about other communities, both in the UK and abroad, including aspects like culture, beliefs and religions. Once again, having an excellent grounding, at such an early age, in the comprehension of the world will stand them in great stead going forwards.
  • Expressive Arts & Design is the final area of focus within our EYFS led curriculum. It’s also one of the areas that children find most fun as it gives them the freedom to express themselves, be imaginative and creative, and even to get messy from time to time. A wide variety of media, equipment and tools are available to them at the nursery and activities encourage the children to get involved and to create. Nid celf yn unig mohono,en,ond,en,Gall y plant gynnwys eu hunain mewn gweithgareddau chwarae rôl,en,gallant ganu,en,dawnsiasant,en,adrodd straeon a pherfformio,en,Gall eu dychymyg redeg terfysg a bod yn rhydd gan eu bod yn gallu mynegi eu hunain a'u creadigrwydd mewn amrywiaeth gyfoethog o ffyrdd,en,Rydym yn dilyn cwricwlwm cam sylfaen y blynyddoedd cynnar yn ein meithrinfa,en,Mae'r cysylltiadau hyn yn esbonio'r eyfs,en,All-About-the-Eyfs-PowerPoint-IFujx6,en,Neu yma,en,a-can-i-eich-plant-dysgu-a-datblygu,en,Mae cwricwlwm LED yr EYFS yn Roxeth i raddau helaeth yn ymwneud â’u helpu i fod yn ‘barod am ysgol’ erbyn iddynt gyrraedd pump oed,en,Mae hefyd yn rhoi plant,en,y dechrau gorau un mewn bywyd,en,yn gyffredinol,en,Rhoddir pob cefnogaeth iddynt i gyflawni eu gorau personol eu hunain,en,cyrraedd eu potensial gorau posibl ym mhob maes astudio,en,trwy osod nodau wedi'u personoli,en, though; the children can involve themselves in role-play activities, they can sing, dance, tell stories and perform. Their imaginations can run riot and be free as they can express themselves and their creativity in a rich variety of ways.

& Nbsp;

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Nursery, Pre-School and Reception classes.

We have designed a progressive curriculum outlined here… ++ Roxeth Progressive Curriculum

These links explain the EYFS:

T-PAR-590-A-PRIENT-GUIDE-TO-STATUTORY-FRAMEWORKE-FOR-Y-EARLY-YEARS FANTOUTATION-STAGE_VER_2,en,TF-PA-1633970820-EYFS-Datblygiad-Matters-2020-gyda-Checkpoints_ver_4,en

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… 23-24 Weekly Topic Plan (Final)

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

Or here…a-guide-to-your-childs-learning-and-development

& Nbsp;

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

The EYFS led curriculum at Roxeth is in large part about helping them to be ‘school-ready’ by the time they reach the age of five. However, it also gives children the very best start in life generally. Every support is given to them to fulfil their own personal bests, reaching their optimum potential in every area of study, through personalised goal-setting. Ei gael yn iawn fel hyn yn ystod eu cynnar,en,Y blynyddoedd mwyaf ffurfiannol,en,profwyd ei fod yn gwella canlyniadau a siawns bywyd yn sylweddol,en,Mae'n agwedd anhygoel o bwerus a phwysig o'u haddysg blynyddoedd cynnar,en,Yn gryno,en,mae'n helpu pob plentyn yn Roxeth i hollol,en,ffynnan,en,Rydym yn cofnodi tystiolaeth o gyflawniad ar y log ey,en, most formative years, is proven to vastly improve outcomes and life chances. So, it’s an incredibly powerful and important approach to their early years education. In a nutshell, it helps every child at Roxeth to absolutely thrive.

Assessment – We record evidence of achievement on the EY Log. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;