Entry to the school

Vui lòng gọi điện thoại cho trường để sắp xếp một chuyến thăm trường,,en,vui lòng hoàn thành,,en,có thể tải xuống bằng cách nhấn vào đây -,,en,bạn cần hoàn thành gói tuyển sinh,,en,Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn Rev April,,en,• Ký vào mẫu chấp thuận chụp ảnh Hình ảnh trẻ em,,en,báo cáo vv,,en,Danh sách đồng phục tháng một,,en,NGÀY DÀI,,en.

If you wish to register your child, please complete the registration form which can be downloaded by clicking here – Prospectus Insert – Registration Info & Form.docx. Vui lòng trả lại cho Hiệu trưởng cùng với phí đăng ký là £ 75,00,en.

To: Roxeth Mead School, Buckholt House, 25 Middle Road, Harrow on the Hill, Middlesex, HA2 OHW.

Email: info@roxethmead.com

ADMISSIONS PACK:
Once you have registered and your child has been assessed, you need to complete the admissions pack:
• Complete the Admissions Form Admissions Form Roxeth Mead.docx
• Read the Terms and Conditions Standard Terms and Conditions Rev April 2019
• Sign the Acceptance Form Entrance Acceptance Form.docx
• Sign the Photographic Consent Form Photographic Images of Children Photographic Images of Children Consent Form Roxeth Mead.docx

Return with
• £500 deposit
• Your child’s birth certificate or passport as proof of date of birth
• Passport sized recent photograph of your child, with name on the back
• Any supporting documentation e.g. Educational Care and Health Plan, any other Special Educational Needs, previous nursery reports etc.

Uniform List 2023-24