Inspection Reports

Như chúng ta đã đăng ký lại như một,en,Và không phải là một trường học,en,Chúng tôi vẫn chưa có một cuộc kiểm tra Ofsted,en,Các báo cáo trước đây ở đây,en Nursery and not a School, we have not yet had an Ofsted Inspection.

 

Previous reports are here…

EYR Inspection Report EIF

Please click here to download our latest inspection report from the ISI Roxeth Mead School PMV Report v5 2018-11-23 SP Final Report

Previous Reports can be found on the ISI Page via this link…

Roxeth Mead School :: Independent Schools Inspectorate (isi.net)