شرایط خرما

2021-22

ترم پاییز,,en,چهارشنبه 9 شهریور - پنجشنبه 10 دسامبر در,,en,دوشنبه 26 اکتبر,,en,جمعه ششم آبان,,en,روزهای توسعه کارکنان,,en,دوشنبه 7 و سه شنبه 8 شهریور,,en,ترم بهار,,en,سه شنبه 5 ژانویه - جمعه 26 مارس در,,en,دوشنبه پانزدهم بهمن - جمعه نوزدهم بهمن,,en,دوشنبه 4 ژانویه,,en,ترم تابستان,,en,سه شنبه 20 آوریل - پنجشنبه 8 تیر در,,en,دوشنبه 31 اردیبهشت,,en,جمعه 4 ژوئن,,en,دوشنبه 19 آوریل و دوشنبه 7 ژوئن,,en 2021

Inset for Staff: Monday 6th & Tuesday 7th September
Term Begins: Wednesday 8th September
شاهزاده مدت: Monday 18th October – Friday 29th October
Term Ends: Tuesday 14th December after Christmas Nativity at midday

Spring Term 2022

Inset for Staff : Thursday 6th & Friday 7th January
Term Begins: Monday 10th January
شاهزاده مدت: Monday 14th – Friday 18th February
Term Ends: Friday 25th March at midday

Summer Term 2022

Inset for Staff : Tuesday 19th April
Term Begins: Wednesday 20th April
بانک تعطیلات: دوشنبه ، 2ND ماه مه
شاهزاده مدت: دوشنبه مه 30 -- جمعه 3 ژوئن
Term Ends: Thursday 7th July at midday