วันที่ระยะเวลา

2021-22

ฤดูใบไม้ร่วง,,en,วันพุธที่ 9 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม,,en,วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน,,en,วันพัฒนาพนักงาน,,en,วันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 กันยายน,,en,ระยะฤดูใบไม้ผลิ,,en,วันอังคารที่ 5 มกราคม - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์,,en,วันจันทร์ที่ 4 มกราคม,,en,ภาคฤดูร้อน,,en,วันอังคารที่ 20 เมษายน - วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม,,en,วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน,,en,วันจันทร์ที่ 19 เมษายนและวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน,,en 2021

Inset for Staff: Monday 6th & Tuesday 7th September
Term Begins: Wednesday 8th September
ระยะครึ่ง: Monday 18th October – Friday 29th October
Term Ends: Tuesday 14th December after Christmas Nativity at midday

Spring Term 2022

Inset for Staff : Monday 10th & Tuesday 11th January
Term Begins: Wednesday 12th January
ระยะครึ่ง: Monday 14th – Friday 18th February
Term Ends: Friday 25th March at midday

Summer Term 2022

Inset for Staff : Tuesday 19th April
Term Begins: Wednesday 20th April
วันหยุดธนาคาร: 2 พฤษภาคมจันทร์
ระยะครึ่ง: จันทร์ 30 พฤษภาคม -- วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน
Term Ends: Thursday 7th July at midday