Term Dates

2021-22

Hạn mùa thu,,en,Thứ tư ngày 9 tháng 9 - Thứ năm ngày 10 tháng 12 tại,,en,Thứ hai ngày 26 tháng 10,,en,Thứ Sáu ngày 6 tháng 11,,en,Ngày phát triển nhân viên,,en,Thứ hai ngày 7 và thứ ba ngày 8 tháng 9,,en,Học kỳ mùa xuân,,en,Thứ ba ngày 5 tháng 1 - Thứ sáu ngày 26 tháng 3 lúc,,en,Thứ Hai ngày 15 tháng 2 - Thứ Sáu ngày 19 tháng 2,,en,Thứ Hai ngày 4 tháng 1,,en,Học kỳ hè,,en,Thứ ba ngày 20 tháng 4 - Thứ năm ngày 8 tháng 7 lúc,,en,Thứ hai ngày 31 tháng 5,,en,Thứ Sáu ngày 4 tháng Sáu,,en,Thứ hai ngày 19 tháng 4 và thứ hai ngày 7 tháng 6,,en 2021

Inset for Staff: Monday 6th & Tuesday 7th September
Term Begins: Wednesday 8th September
Một nửa hạn: Monday 18th October – Friday 29th October
Term Ends: Tuesday 14th December after Christmas Nativity at midday

Spring Term 2022

Inset for Staff : Thursday 6th & Friday 7th January
Term Begins: Monday 10th January
Một nửa hạn: Monday 14th – Friday 18th February
Term Ends: Friday 25th March at midday

Summer Term 2022

Inset for Staff : Tuesday 19th April
Term Begins: Wednesday 20th April
Bank Holiday: Monday 2nd May
Một nửa hạn: Monday 30th May – Friday 3rd June
Term Ends: Thursday 7th July at midday