Term Dates

Summer Term 2023

Term Ends: Thứ tư 12thứ July at midday

 

Hạn mùa thu,,en,Thứ tư ngày 9 tháng 9 - Thứ năm ngày 10 tháng 12 tại,,en,Thứ hai ngày 26 tháng 10,,en,Thứ Sáu ngày 6 tháng 11,,en,Ngày phát triển nhân viên,,en,Thứ hai ngày 7 và thứ ba ngày 8 tháng 9,,en,Học kỳ mùa xuân,,en,Thứ ba ngày 5 tháng 1 - Thứ sáu ngày 26 tháng 3 lúc,,en,Thứ Hai ngày 15 tháng 2 - Thứ Sáu ngày 19 tháng 2,,en,Thứ Hai ngày 4 tháng 1,,en,Học kỳ hè,,en,Thứ ba ngày 20 tháng 4 - Thứ năm ngày 8 tháng 7 lúc,,en,Thứ hai ngày 31 tháng 5,,en,Thứ Sáu ngày 4 tháng Sáu,,en,Thứ hai ngày 19 tháng 4 và thứ hai ngày 7 tháng 6,,en 2023

Inset for Staff: Thứ hai 4thứ & Thứ ba 5thứ Tháng Chín

Term Begins:

Wednesday 6th September

Một nửa hạn:

Monday 16th October – Friday 27th OctoberHoliday Club available

Term Ends:

Thứ tư 13thứ December at midday after Christmas Nativity

Holiday Club – 14th and 15th December
School Closed 2 weeks over Christmas

Spring Term 2024

Inset for Staff: Monday 8th January

Term Begins:

Tuesday 9th January

Một nửa hạn:

Monday 12th – Friday 16th February

Term Ends:

Thursday 28th March at midday

Summer Term 2024

Inset for Staff: Monday 22nd & Thứ ba ngày 23 tháng 4,en

Term Begins:

Wednesday 24th April

Bank Holiday: Monday 6th May

Một nửa hạn:

Monday 27th May – Friday 31st May

Term Ends:

Friday 12th July at midday

School Times

TERM TIME:

8.00 – 8.30 – Breakfast Club Standard full school day 8.30 – 3.00

8.30 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club 1

4 – 5 after school club 2

 

 

HOLIDAY CLUB:

8.00- 9.00 – Breakfast Club Standard full holiday club day 9.00 – 3.00

9.00 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club

 

N.B. Holiday Club is available at additional cost for childcare during the school holidays, ensuring childcare for 48 weeks a year. We are fully closed for 2 weeks at Christmas and 2 weeks at the end of the Summer break.