Useful Links

Đơn đặt hàng thực phẩm cho một nửa kỳ hạn,en

6. eyLog for Parents

Uniform List 2023-24

mobile phone safety

EYFS_Parents_Guide đã sửa đổi,,en,điện thoại di động an toàn,,en

Khung pháp lý cho những năm đầu Quỹ Stage (EYFS) 2012

Early Years Curriculum Grid – Development in Months

Parents guide to National Curriculum (Rising Stars)

 

các trang web giáo dục

Trò chơi từ BBC

Trợ giúp với đọc & toán học – Oxford Owl