სკოლის პოლიტიკა

Roxeth Mead დაცვის პოლიტიკა,,en,Roxeth Mead საწინააღმდეგო დაშინების პოლიტიკა,,en,Roxeth Mead რისკის შეფასების პოლიტიკა,,en,პროცედურა,,en,Roxeth Mead საჩივრების პოლიტიკა,,en,Roxeth Mead დასაქმება,,en,შერჩევის პოლიტიკა,,en,პროცედურები,,en,Roxeth Mead ქცევის კოდექსი,,en

Roxeth Mead Anti-Bullying Policy

Roxeth Mead Risk Assessment Policy & Procedure

Roxeth Mead Complaints Policy & Procedure

Roxeth Mead Recruitment & Selection Policy & Procedures

Roxeth Mead Code of Conduct

 

Roxeth Mead Rewards and Sanctions Policy

Health & Safety Policy

Visits