فهرست پرسنل

Owner & Headteacher – Mrs S Goodwin

Co-Headteacher – Mrs S Mackintosh

مدیر مدرسه مدرسه,,en,خانم C بلانت,,en,معلم پذیرش,,en,خانم گرم تیوری,,en,خانم کافیری,,en,پرستاری TAs,,en,خانم احمد,,en,خانم دیاب العباب,,ar,خانم سامسون,,en,اتاق کودک کودک TA,,en,PPA,,gl – Mrs C Blunt

گلخانه Manager (lower school) – Mrs L O’Neill

Nursery Manager (upper school) – Mrs R Kalsi

کارمندان دیگر,en,خانم سی راناباهو,hi,خانم ن. گوردون,en:

Mrs K Sheikh

Mrs G Turei

Mrs C Ranabahu

Mrs P Ghatora

Mrs K Azar

Miss M Gohil

Miss A Hayes

Miss Pallavi

Ms N Gordon

Premises – Mr P Lee