شرایط خرما

2020-2021

ترم پاییز,,en,چهارشنبه 9 شهریور - پنجشنبه 10 دسامبر در,,en,دوشنبه 26 اکتبر,,en,جمعه ششم آبان,,en,روزهای توسعه کارکنان,,en,دوشنبه 7 و سه شنبه 8 شهریور,,en,ترم بهار,,en,سه شنبه 5 ژانویه - جمعه 26 مارس در,,en,دوشنبه پانزدهم بهمن - جمعه نوزدهم بهمن,,en,دوشنبه 4 ژانویه,,en,ترم تابستان,,en,سه شنبه 20 آوریل - پنجشنبه 8 تیر در,,en,دوشنبه 31 اردیبهشت,,en,جمعه 4 ژوئن,,en,دوشنبه 19 آوریل و دوشنبه 7 ژوئن,,en 2020
Wednesday 9th September – Thursday 10th December at 12 noon
شاهزاده مدت: Monday 26th October – Friday 6th November
Staff Development Days: Monday 7th and Tuesday 8th September

Spring Term 2021
Tuesday 5th January – Friday 26th March at 12 noon
شاهزاده مدت: Monday 15th February – Friday 19th February
Staff Development Days: Monday 4th January

Summer Term 2021
Tuesday 20th April – Thursday 8th July at 12 noon
شاهزاده مدت: Monday 31st May – Friday 4th June
Staff Development Days: Monday 19th April and Monday 7th June