Curriculum

Läroplanen vid Roxeth Mead följer,en,Tidiga års grundstadium,en,'EYFS',is,ramverk,en,Denna utbildningsram anges av den brittiska regeringen och dess genomförande övervakas och utvärderas av Ofsted,en,Det beror på enskilda plantskolor som Roxeth för att implementera ramverket och vi strävar efter att göra det på det optimala sättet,en,Allt uppnås i en stressfri,en,avslappnad väg,en,nästan helt genom aktivt spel i våra småbarn och förskolerum och på ett mer strukturerat sätt i,en,Rum,en,se till att barn är redo för överföring till skolan och mottagningsåret,en,Detta tillvägagångssätt gör lärande naturligt - och enormt kul,en,”Barn lär sig genom att leda sitt eget spel,en,och genom att delta i spelet som styrs av vuxna. ”,en,Avdelning för utbildning,en Early Years Foundation Stage (‘EYFS’) framework. This educational framework is specified by the UK Government and its implementation is overseen and appraised by Ofsted. It’s down to individual nurseries like Roxeth to implement the framework and we strive to do so in the optimum way. This is all achieved in a stress-free, relaxed way, almost entirely through active play in our Toddler and Pre-school Rooms and in a more structured way in the Nursery Rooms, ensuring children are ready for transfer to school and the Reception year. This approach makes learning natural — and immense fun!

“Children learn by leading their own play, and by taking part in play which is guided by adults.” (Department for Education).

EYFS -läroplanen täcker alla kritiskt viktiga områden för lärande och utveckling för spädbarn,en,från födseln,en,Upp till barn i åldern,en,Som sådan,en,Det passar perfekt för barn på Roxeth Nursery,en,De,en,Primära områden i läroplanen,en,Viktiga områden inom de första årens läroplan,en,Dessa inkluderar,en,"Prime" -områden som,en,i tur och ordning,en,sammankoppla och förbättra de återstående fyra - var och en hjälper till att förbättra den andra,en,Kommunikation,en,Språk,en,är den första av de tre främsta områdena i vår EYFS-baserade läroplan,en,Utan god kommunikation och språkkunskaper,en,Alla andra lärområden kan drabbas,en,Så det här är kritiskt viktiga färdigheter för barn att behärska under de första åren,en (from birth) up to children aged 5. As such, it’s a perfect fit for children at Roxeth Nursery.

Curriculum Intent – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Transferable Skills – cultivating skills that can be applied in a range of contexts

Humour activities that enable fun and laughter

 

The 3 Prime Areas of the Curriculum

There are 7 key areas within the early years curriculum. These include 3 ‘prime’ areas which, in turn, interconnect and enhance the remaining four — each helping to improve the other.

  • Communication & Language is the first of the three prime areas of our EYFS-based curriculum. Without good communication and language skills, all other areas of learning could suffer, so these are critically important skills for children to master in their early years. Personal på barnkammaren uppmuntrar därför rik kommunikation mellan personal och barn - och från kamrat till kamrat - från den allra första dagen de går med i barnkammaren,en,Språk- och kommunikationsförmåga växer naturligt till barn genom att engagera sig,en,Roliga aktiviteter som rollspel,en,berättelse och fråga-och-svar-spel,en,Högkvalitativa böcker och andra rika,en,läsning,en,Material används också av personal för att läsa med barn i en,en,interaktiv,en,Att använda den här typen av tillvägagångssätt hjälper barn att lära sig nytt ordförråd och grammatik,en,att förbättra läsningen och förståelsen och att nästan enkelt bredda sina språk och kommunikationsförmågor när de växer,en,Fysisk utveckling,en,är den andra av de främsta områdena i barnkammarens EYFS-baserade läroplan,en,Vid denna formande ålder,en. Language and communication skills grow naturally to children through engaging, fun activities like role-play, story-telling and question-and-answer games. High quality books and other rich reading materials are also employed by staff to read with children in an interactive Using these kind of approaches helps children to learn new vocabulary and grammar, to improve reading and comprehension and to almost effortlessly broaden their language and communication skills as they grow.
  • Physical Development is the second of the prime areas of the nursery’s EYFS-based curriculum. At this formative age, De små barnen växer och utvecklas snabbt,en,Så deras fysiska utvecklingstakt är betydande,en,Det är därför barnkammare på Roxeth kommer att göra allt de kan för att säkerställa optimal hälsa,en,välbefinnande,en,styrka,en,samordning och kondition bland barnen i varje skede,en,Allt görs stegvis genom ett fysiskt utvecklingsprogram som är specialdesignad för varje enskilt barn,en,Detta skräddarsydda program tar hänsyn till deras naturliga förmågor,en,preferenser och,en,självklart,en,eventuella funktionsnedsättningar eller begränsningar,en,När de växer,en,roliga programmet,en,Fysiska aktiviteter hjälper varje barn att nå sina egna personliga bästa för egenskaper som fitness,en,balans,en,samordning,en,hand-öga koordination,en,smidighet och rumslig medvetenhet,en,I sin tur kommer dessa fysiska förbättringar att hjälpa till med deras allmänna välbefinnande och lycka,en,Och,en, so their physical development pace is significant. That’s why nursery staff at Roxeth will do everything they can to ensure optimal health, wellbeing, strength, coordination and fitness among the children at every stage. This is all done incrementally through a physical development programme that’s custom-designed for each individual child. This tailored programme takes consideration of their natural abilities, preferences and, of course, any disabilities or limitations. As they grow, the programme of fun, physical activities will help every child to reach their own personal bests for traits like fitness, balance, coordination, hand-eye coordination, agility and spatial awareness. In turn these physical improvements will help with their general wellbeing and happiness. And, alltid,en,Barnen kommer att ha haft enormt kul,en,få vänner och förbättra sociala färdigheter,en,självförtroende och mer på vägen,en,Personlig,en,Social,en,Känslomässig utveckling,en,'Psed',en,är den tredje av de tre främsta områdena i vår läroplan,en,personlig,en,En del av det syftar till att säkerställa att barn kan ta hand om aspekter av sina liv själva,en,självständigt hantera personliga behov som renlighet,en,potträning,en,hälsosam kost och så vidare,en,social,en,emotionell,en,aspekter av det syftar till att hjälpa barn att passa in i vuxna och kamrater runt dem,en,Stöd varandra,en,själva känner sig stödd av andra och tillsammans lär sig att hantera känslor och bete sig i acceptabla,en,lämpliga sätt,en,När de lär sig att göra allt detta,en,De kommer att bli mer självsäkra,en,Känn dig med rätta värderade,en, the children will have been having immense fun, making friends and improving social skills, self-confidence and more along the way.
  • Personal, Social & Emotional Development(‘PSED’) is the third of the three prime areas of our curriculum. The personal part of it aims to ensure that children can look after aspects of their lives themselves, independently managing personal needs like cleanliness, toilet training, healthy eating and so on. The social and emotional aspects of it aim to help children fit in with adults and peers around them, support one another, themselves feel supported by others and together learn to manage emotions and behave in acceptable, appropriate ways. As they learn to do all of this, they will become more confident, feel rightly valued, Lösa lättare alla konflikter och bilda närmare vänskap med kamrater och skapa starkare band med personal,en,Allt detta kommer att fungera som en social och emotionell grund för att bygga allt annat på,en,Ytterligare "specifika områden" i läroplanen,en,Springer parallellt med,en,främsta områden,en,det finns,en,Ytterligare fokusområden för plantskolor som Roxeth,en,som följer den utmärkta EYFS -ramverket för deras tidiga år läroplan,en,är den första av de återstående fyra fokusområdena,en,En läroplan skulle tyvärr saknas om barn inte hamnade i slutet av studien,en,Literacy är helt grundläggande och kommer att ge varje litet barn den allra bästa starten när de lämnar tidiga årsinställningar för att starta skolan,en,Ytligt sett,en,Det handlar om att läsa och skriva,en,dock,en. All of this will act as a social and emotional foundation to build everything else upon.

The 4 Additional ‘Specific Areas’ of the Curriculum

Running in parallel with the 3 prime areas, there are 4 additional areas of focus for nurseries like Roxeth, which adhere to the excellent EYFS framework for their early years curriculum.

  • Literacy is the first of the remaining four areas of focus. A curriculum would be sadly lacking if children didn’t end up literate at the end of study. Literacy is absolutely fundamental and will give each young child the very best start when they leave early years settings to start school. On the face of it, it’s all about reading and writing. However, Att få dessa rätt kommer att hjälpa till med många,en,Övrig,en,lärområden,en,På Roxeth,en,Vi uppmuntrar barnkammare att,en,njutning,en,från läsning,en,Trots allt,en,När de väl kan läsa kommer de att förstå så mycket mer om världen från icke-fiktionsmaterial och så mycket mer om möjligheterna till fantasin och kreativitet från fiktionböcker,en,Så,en,De har tillgång till en bred,en,Rik variation av läsmaterial,en,Grammatik,en,stavning,en,skiljetecken,en,Fonetik och övergripande förståelse av ett stort utbud av ämnen kommer alla att gå hand i hand med aktiv och regelbunden läsning,en,På ett liknande sätt,en,Skrivning kommer också att gynna,en,När barnen lär sig att känna igen rätt stavning,en,sammansättning och meningsstruktur och så vidare,en,Exponering för vår rika variation av böcker kommer att mata sina fantasi och hjälpa dem att vara mer kreativa själva,en other areas of learning. At Roxeth, we encourage nursery children to take enjoyment from reading. After all, once they can read they will understand so much more about the world from non-fiction material and so much more about the possibilities of the imagination and creativity from fiction books. So, they have access to a wide, rich variety of reading materials. Grammar, spelling, punctuation, phonetics and overall comprehension of a huge variety of topics will all go hand-in-hand with active and regular reading. In a similar way, writing will benefit too, as the children learn to recognise the correct spelling, composition and sentence structure and so on. Exposure to our rich variety of books will feed their imaginations and help them to be more creative themselves. Vi uppmuntrar också våra barn att verbalisera,en,Till exempel genom att läsa högt för sig själva och andra på ett interaktivt sätt,en,Genom att göra det,en,Tal,en,Uttal och artikulering gynnas också,en,liksom deras förtroende för att tala upp,en,är vårt femte studieområde inom Core EYFS -läroplanen vid Roxeth,en,Det är en annan grundläggande färdighet som barn behöver lära sig men,en,Som med allt på Roxeth,en,Vi gör det roligt,en,Genom spel och interaktiva sessioner,en,Barn kommer att lära sig begreppen bakom matematik,en,snart lära sig att skilja saker som udda och jämnt siffror,en,antal mönster och sekvenser,en,begrepp som,en,större,en,mindre,en,bredare,en,högre,en,Mer,en,mindre,en,Räkningen kommer först att behärskas från en till tio,en,sedan bakåt,en,utvidgades sedan till,en,eller mer,en,Begrepp som volym,en,form,en,Mätning och utrymme kommer också att inkluderas,en, for example by reading out loud to themselves and others in an interactive way. By so doing, speech, pronunciation and articulation also benefit, as does their confidence to speak up.
  • Mathematics is our fifth area of study within the core EYFS curriculum at Roxeth. It’s another fundamental skill that children need to learn but, as with everything at Roxeth, we make it fun. Through play and interactive sessions, children will learn the concepts behind mathematics, soon learning to distinguish things like odd and even numbers, number patterns and sequences, concepts like larger or smaller, wider or taller and more or less. Counting will first be mastered from one to ten, then in reverse, then extended to 20 or more. Concepts like volume, shape, measuring and space will also be included. So, När de lämnar vår tidiga årsinställning,en,De kommer att ha lärt sig de nödvändiga matematiska färdigheterna och koncepten som de kommer att behöva för att träffa marken när de börjar skolan,en,Förstå världen,en,är vårt sjätte nyckelområde för fokus inom läroplanen på Roxeth Nursery,en,Det är ett mycket brett men viktigt studieområde för de små barnen på barnkammaren och en som kommer att stå dem i gott ställe framåt,en,Det finns så mycket runt dem och de måste förstå det och ge allt de ser sammanhang,en,Med det i åtanke,en,Vi hjälper dem att känna igen,en,förstå,en,beskriva och till och med rita det som är omedelbart runt dem,en,De kommer också att lära sig om den teknik de ser och använder runt dem,en, they’ll have learnt the requisite maths skills and concepts that they’ll need in order to hit the ground running when they start school.
  • Understanding the World is our sixth key area of focus within the curriculum at Roxeth Nursery. It’s a very broad but important area of study for the young children at the nursery and one that’ll stand them in good stead going forwards. After all, there is so much around them and they need to understand it and to give everything they see context. With that in mind, we’ll help them to recognise, understand, describe and even sometimes draw what’s immediately around them. They will also learn about the technology they see and use around them. Vår vackra trädgård ger barn gott om möjlighet att lära sig om den naturliga världen och flora och fauna i närheten,en,De kommer också att lära sig om andra samhällen,en,både i Storbritannien och utomlands,en,inklusive aspekter som kultur,en,övertygelser och religioner,en,Ännu en gång,en,har en utmärkt jordning,en,i en så tidig ålder,en,I världens förståelse kommer dem att stå i stora ställen framöver,en,Uttrycksfull konst,en,Design,en,är det sista fokusområdet inom vår EYFS LED -läroplan,en,Det är också ett av de områden som barn tycker är roligast eftersom det ger dem friheten att uttrycka sig,en,vara fantasifull och kreativ,en,Och till och med för att bli rörig då och då,en,Ett brett utbud av media,en,Utrustning och verktyg är tillgängliga för dem på barnkammaren och aktiviteter uppmuntrar barnen att engagera sig och för,en,skapa,en. They will also learn about other communities, both in the UK and abroad, including aspects like culture, beliefs and religions. Once again, having an excellent grounding, at such an early age, in the comprehension of the world will stand them in great stead going forwards.
  • Expressive Arts & Design is the final area of focus within our EYFS led curriculum. It’s also one of the areas that children find most fun as it gives them the freedom to express themselves, be imaginative and creative, and even to get messy from time to time. A wide variety of media, equipment and tools are available to them at the nursery and activities encourage the children to get involved and to create. Det är inte bara konst,en,fastän,en,Barnen kan involvera sig i rollspelaktiviteter,en,De kan sjunga,en,dansa,en,berätta historier och utföra,en,Deras fantasi kan köra upplopp och vara fria eftersom de kan uttrycka sig och sin kreativitet på ett rikt variation av sätt,en,Vi följer läroplanen för tidiga års grundläggande stadium i vår plantskola,en,Eller här,en,a-guide-to-your-childs-learning-and-utveckling,en,EYFS LED-läroplanen på Roxeth handlar till stor del om att hjälpa dem att vara "skolklara" när de fyller fem år,en,Det ger också barn,en,den allra bästa starten i livet,en,allmänt,en,Varje stöd ges till dem för att uppfylla sina egna personliga bästa,en,når sin optimala potential inom alla studierområden,en,genom personlig målsättning,en,Få det rätt på detta sätt under deras tidiga,en,De flesta formativa år,en, though; the children can involve themselves in role-play activities, they can sing, dance, tell stories and perform. Their imaginations can run riot and be free as they can express themselves and their creativity in a rich variety of ways.

 

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Nursery, Pre-School and Reception classes.

Vi har utformat en progressiv läroplan som beskrivs här,en,Roxeth Progressive Curriculum,en,T-PAR-590-a-Parents-guide-to-the-staty-ramework-for-the-e-åriga år-grundläggande stage_ver_2,en,TF-PA-1633970820 EYSFS-DEVEKLUTMENT-MATTERS-2020-WITH CHECKPOINTS_VER_4,en,EYFS -årsplan,en… ++ Roxeth Progressive Curriculum

Dessa länkar förklarar EYF: erna,en,All-About the-Eyfs-Powerpoint-Ifujx6,en:

t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… 23-24 Weekly Topic Plan (Final)

24 – 25 Weekly Topic Plan

Uppdelningen av vad som förväntas när visas här,,en,Utveckling spelar roll åldrar och stadier,,en Development Matters Statements Ages and Stages

Or here…a-guide-to-your-childs-learning-and-development

 

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

The EYFS led curriculum at Roxeth is in large part about helping them to be ‘school-ready’ by the time they reach the age of five. However, it also gives children the very best start in life generally. Every support is given to them to fulfil their own personal bests, reaching their optimum potential in every area of study, through personalised goal-setting. Getting it right in this way during their early, most formative years, har visat sig förbättra resultaten och livsschanserna mycket,en,Det är en oerhört kraftfull och viktig inställning till deras tidiga årsutbildning,en,I ett nötskal,en,Det hjälper varje barn på Roxeth till absolut,en,frodas,en. So, it’s an incredibly powerful and important approach to their early years education. In a nutshell, it helps every child at Roxeth to absolutely thrive.

Assessment – Vi registrerar bevis på prestation på EY -loggen,en. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021