Curriculum

Het curriculum bij Roxeth Mead houdt zich aan de,en,Foundation Fase Early Years,en,'Eyfs',is,kader,en,Dit educatieve raamwerk wordt gespecificeerd door de Britse regering en de uitvoering ervan wordt gecontroleerd en beoordeeld door Ofsted,en,Het is te danken aan individuele kinderdagverblijven zoals Roxeth om het raamwerk te implementeren en we streven ernaar dit op de optimale manier te doen,en,Dit wordt allemaal bereikt in een stressvrij,en,ontspannen manier,en,bijna volledig door actief spel in onze peuter- en pre-school kamers en op een meer gestructureerde manier in de,en,Kamers,en,ervoor zorgen dat kinderen klaar zijn voor overdracht naar school en het receptiejaar,en,Deze benadering maakt leren natuurlijk - en enorm leuk,en,“Kinderen leren door hun eigen spel te leiden,en,en door deel te nemen aan het spel dat wordt geleid door volwassenen. ”,en,Afdeling voor onderwijs,en,altijd,en Early Years Foundation Stage (‘EYFS’) framework. This educational framework is specified by the UK Government and its implementation is overseen and appraised by Ofsted. It’s down to individual nurseries like Roxeth to implement the framework and we strive to do so in the optimum way. This is all achieved in a stress-free, relaxed way, almost entirely through active play in our Toddler and Pre-school Rooms and in a more structured way in the Kwekerij Rooms, ensuring children are ready for transfer to school and the Reception year. This approach makes learning natural — and immense fun!

“Children learn by leading their own play, and by taking part in play which is guided by adults.” (Department for Education).

Het EYFS -curriculum omvat alle kritisch belangrijke gebieden van leren en ontwikkeling voor baby's,en,vanaf de geboorte,en,tot aan kinderen in de leeftijd,en,Als zodanig,en,Het past perfect bij kinderen bij Roxeth Nursery,en,De,en,Prime -gebieden van het curriculum,en,Belangrijke gebieden binnen het begin van de vroege jaren,en,Deze omvatten,en,‘Prime’ gebieden die,en,beurtelings,en,verbindt en verbetert de resterende vier - elk helpen de andere te verbeteren,en,Communicatie,en,Taal,en,is de eerste van de drie belangrijkste gebieden van ons op EYF gebaseerde curriculum,en,Zonder goede communicatie- en taalvaardigheden,en,Alle andere leergebieden kunnen lijden,en,Dit zijn dus van cruciaal belang voor kinderen om in hun vroege jaren te beheersen,en (from birth) up to children aged 5. As such, it’s a perfect fit for children at Roxeth Nursery.

Curriculum Intent – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Ons curriculum staat dit toe,,en,aanbiedingen,,en,gelegenheid - dat is ambitieus en zorgt voor gedenkwaardige momenten,,en,ontzag en verwondering en vreugdevolle ervaringen voor iedereen,,en,celce - in alles wat we doen, inclusief kwaliteit en verworvenheden,,en,activiteiten die enthousiasme en leervreugde creëren die een leven lang meegaan,,en / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Transferable Skills – cultivating skills that can be applied in a range of contexts

Humour - activities that enable fun and laughter

 

The 3 Prime Areas of the Curriculum

There are 7 key areas within the early years curriculum. These include 3 ‘prime’ areas which, in turn, interconnect and enhance the remaining four — each helping to improve the other.

  • Communication & Language is the first of the three prime areas of our EYFS-based curriculum. Without good communication and language skills, all other areas of learning could suffer, so these are critically important skills for children to master in their early years. Medewerkers van de kinderkamer moedigen daarom rijke communicatie aan tussen personeel en kinderen - en van peer -to peer - vanaf de allereerste dag dat ze zich bij de kinderkamer hebben,en,Taal- en communicatievaardigheden groeien op natuurlijke wijze tot kinderen door middel van inschakelen,en,Leuke activiteiten zoals rollenspel,en,verhalen vertellen en vraag-en-antwoordspellen,en,Boeken van hoge kwaliteit en andere rijke,en,lezing,en,Materialen worden ook in dienst van het personeel om met kinderen te lezen in een,en,interactief,en,Het gebruik van dit soort benaderingen helpt kinderen om nieuwe woordenschat en grammatica te leren,en,om het lezen en begrip te verbeteren en hun taal- en communicatievaardigheden bijna moeiteloos te verbreden,en,Lichamelijke ontwikkeling,en,is de tweede van de belangrijkste gebieden van het op EYF's gebaseerde curriculum van de kinderdagverblijf,en,Op dit vormende tijdperk,en. Language and communication skills grow naturally to children through engaging, fun activities like role-play, story-telling and question-and-answer games. High quality books and other rich reading materials are also employed by staff to read with children in an interactive Using these kind of approaches helps children to learn new vocabulary and grammar, to improve reading and comprehension and to almost effortlessly broaden their language and communication skills as they grow.
  • Physical Development is the second of the prime areas of the nursery’s EYFS-based curriculum. At this formative age, De jonge kinderen groeien en ontwikkelen zich snel,en,Dus hun fysieke ontwikkelingstempo is belangrijk,en,Daarom zullen kinderdagverblijven bij Roxeth er alles aan doen om een ​​optimale gezondheid te garanderen,en,welzijn,en,kracht,en,coördinatie en fitness onder de kinderen in elke fase,en,Dit wordt allemaal stapsgewijs gedaan via een fysiek ontwikkelingsprogramma dat voor elk individueel kind op maat is ontworpen,en,Dit op maat gemaakte programma wordt overwogen hun natuurlijke vaardigheden,en,Voorkeuren en,en,Natuurlijk,en,eventuele handicaps of beperkingen,en,Terwijl ze groeien,en,Het programma van plezier,en,Fysieke activiteiten helpen elk kind om zijn eigen persoonlijke records te bereiken voor eigenschappen zoals fitness,en,evenwicht,en,coördinatie,en,hand-oog coördinatie,en,behendigheid en ruimtelijk bewustzijn,en,Op hun beurt zullen deze fysieke verbeteringen helpen bij hun algemene welzijn en geluk,en,En,en, so their physical development pace is significant. That’s why nursery staff at Roxeth will do everything they can to ensure optimal health, wellbeing, strength, coordination and fitness among the children at every stage. This is all done incrementally through a physical development programme that’s custom-designed for each individual child. This tailored programme takes consideration of their natural abilities, preferences and, of course, any disabilities or limitations. As they grow, the programme of fun, physical activities will help every child to reach their own personal bests for traits like fitness, balance, coordination, hand-eye coordination, agility and spatial awareness. In turn these physical improvements will help with their general wellbeing and happiness. And, at all times, De kinderen zullen enorm plezier hebben gehad,en,Vrienden maken en sociale vaardigheden verbeteren,en,zelfvertrouwen en meer onderweg,en,Persoonlijk,en,Sociaal,en,Emotionele ontwikkeling,en,‘Psed’,en,is de derde van de drie belangrijkste gebieden van ons curriculum,en,persoonlijk,en,Een deel ervan is bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen zelf kunnen zorgen voor aspecten van hun leven,en,onafhankelijk beheren van persoonlijke behoeften zoals netheid,en,zindelijkheidstraining,en,gezond eten enzovoort,en,sociaal,en,emotioneel,en,aspecten ervan zijn bedoeld om kinderen te helpen bij volwassenen en collega's om hen heen,en,elkaar ondersteunen,en,Zelf voelen zich ondersteund door anderen en leren samen emoties te beheren en zich in acceptabel te gedragen,en,passende manieren,en,Terwijl ze leren dit allemaal te doen,en,Ze zullen zelfverzekerder worden,en,Voel je terecht gewaardeerd,en,Het krijgen van deze zal helpen bij velen,en,ander,en,Leergebieden,en,Bij Roxeth,en, making friends and improving social skills, self-confidence and more along the way.
  • Personal, Social & Emotional Development(‘PSED’) is the third of the three prime areas of our curriculum. The personal part of it aims to ensure that children can look after aspects of their lives themselves, independently managing personal needs like cleanliness, toilet training, healthy eating and so on. The social and emotional aspects of it aim to help children fit in with adults and peers around them, support one another, themselves feel supported by others and together learn to manage emotions and behave in acceptable, appropriate ways. As they learn to do all of this, they will become more confident, feel rightly valued, Los gemakkelijker alle conflicten op en vormen nauwere vriendschappen met leeftijdsgenoten en creëer sterkere banden met het personeel,en,Dit alles zal fungeren als een sociale en emotionele basis om al het andere op te bouwen,en,Aanvullende ‘specifieke gebieden’ van het curriculum,en,Parallel lopen met de,en,prime gebieden,en,er zijn,en,Extra aandachtsgebieden voor kwekerijen zoals Roxeth,en,die zich houden aan het uitstekende EYFS -framework voor hun vroege jaren curriculum,en,is de eerste van de resterende vier aandachtsgebieden,en,Een curriculum zou helaas ontbreken als kinderen aan het einde van de studie niet zijn geletterd,en,Geletterdheid is absoluut fundamenteel en geeft elk jong kind de allerbeste start wanneer ze de instellingen voor de vroege jaren verlaten om naar school te gaan,en,Op het eerste gezicht,en,Het draait allemaal om lezen en schrijven,en,Echter,en. All of this will act as a social and emotional foundation to build everything else upon.

The 4 Additional ‘Specific Areas’ of the Curriculum

Running in parallel with the 3 prime areas, there are 4 additional areas of focus for nurseries like Roxeth, which adhere to the excellent EYFS framework for their early years curriculum.

  • Literacy is the first of the remaining four areas of focus. A curriculum would be sadly lacking if children didn’t end up literate at the end of study. Literacy is absolutely fundamental and will give each young child the very best start when they leave early years settings to start school. On the face of it, it’s all about reading and writing. However, getting these right will help with many other areas of learning. At Roxeth, We moedigen kinderkinderen aan,en,genieten,en,van lezen,en,Ten slotte,en,Zodra ze kunnen lezen, zullen ze zoveel meer begrijpen over de wereld van non-fictiemateriaal en zoveel meer over de mogelijkheden van de verbeelding en creativiteit uit fictieboeken,en,Dus,en,Ze hebben toegang tot een breed,en,Rijke verscheidenheid aan leesmaterialen,en,Grammatica,en,spelling,en,interpunctie,en,Fonetiek en algeheel begrip van een enorme verscheidenheid aan onderwerpen zullen allemaal hand in hand gaan met actieve en regelmatige lezing,en,Op een soortgelijke manier,en,Schrijven zal ook profiteren,en,Terwijl de kinderen leren de juiste spelling te herkennen,en,Samenstelling en zinsstructuur enzovoort,en,Blootstelling aan onze rijke verscheidenheid aan boeken zal hun verbeelding voeden en hen helpen zelf creatiever te zijn,en,We moedigen onze kinderen ook aan om te verballen,en take enjoyment from reading. After all, once they can read they will understand so much more about the world from non-fiction material and so much more about the possibilities of the imagination and creativity from fiction books. So, they have access to a wide, rich variety of reading materials. Grammar, spelling, punctuation, phonetics and overall comprehension of a huge variety of topics will all go hand-in-hand with active and regular reading. In a similar way, writing will benefit too, as the children learn to recognise the correct spelling, composition and sentence structure and so on. Exposure to our rich variety of books will feed their imaginations and help them to be more creative themselves. We also encourage our children to verbalise, Bijvoorbeeld door hardop voor zichzelf en anderen op een interactieve manier te lezen,en,Door dat te doen,en,toespraak,en,uitspraak en articulatie profiteren ook,en,Net als hun vertrouwen om te spreken,en,is ons vijfde studiegebied binnen het Core EYFS -curriculum bij Roxeth,en,Het is weer een fundamentele vaardigheid die kinderen moeten leren, maar,en,Zoals met alles bij Roxeth,en,We maken het leuk,en,Door spel- en interactieve sessies,en,Kinderen leren de concepten achter wiskunde,en,Al snel leren dingen te onderscheiden als vreemde en zelfs cijfers,en,Nummerpatronen en sequenties,en,concepten zoals,en,groter,en,kleiner,en,breder,en,langer,en,meer,en,minder,en,Het tellen zal eerst worden onder de knie van één tot tien,en,dan in omgekeerde,en,vervolgens uitgebreid tot,en,of meer,en,Concepten zoals volume,en,vorm,en,Meten en ruimte zullen ook worden opgenomen,en,Tegen de tijd dat ze onze vroege jaren verlaten,en. By so doing, speech, pronunciation and articulation also benefit, as does their confidence to speak up.
  • Mathematics is our fifth area of study within the core EYFS curriculum at Roxeth. It’s another fundamental skill that children need to learn but, as with everything at Roxeth, we make it fun. Through play and interactive sessions, children will learn the concepts behind mathematics, soon learning to distinguish things like odd and even numbers, number patterns and sequences, concepts like larger or smaller, wider or taller and more or less. Counting will first be mastered from one to ten, then in reverse, then extended to 20 or more. Concepts like volume, shape, measuring and space will also be included. So, by the time they leave our early years setting, Ze hebben de vereiste wiskundevaardigheden en concepten geleerd die ze nodig hebben om de grond te bereiken als ze naar school gaan,en,Inzicht in de wereld,en,is ons zesde belangrijkste aandachtsgebied binnen het curriculum bij Roxeth Nursery,en,Het is een zeer breed maar belangrijk studiegebied voor de jonge kinderen op de kinderkamer en een die hen in de toekomst goed zal staan,en,Er is zoveel om hen heen en ze moeten het begrijpen en alles geven wat ze zien context,en,Met dat in gedachten,en,We helpen hen om te herkennen,en,begrijpen,en,Beschrijf en teken zelfs soms wat er meteen om hen heen is,en,Ze zullen ook leren over de technologie die ze om hen heen zien en gebruiken,en.
  • Understanding the World is our sixth key area of focus within the curriculum at Roxeth Nursery. It’s a very broad but important area of study for the young children at the nursery and one that’ll stand them in good stead going forwards. After all, there is so much around them and they need to understand it and to give everything they see context. With that in mind, we’ll help them to recognise, understand, describe and even sometimes draw what’s immediately around them. They will also learn about the technology they see and use around them. Onze mooie tuin biedt kinderen voldoende gelegenheid om te leren over de natuurlijke wereld en de flora en fauna in de buurt,en,Ze zullen ook leren over andere gemeenschappen,en,zowel in het VK als in het buitenland,en,inclusief aspecten zoals cultuur,en,overtuigingen en religies,en,Alweer,en,Een uitstekende aarding hebben,en,op zo'n jonge leeftijd,en,In het begrip van de wereld zal ze in de toekomst ruimen staan,en,Expressieve kunst,en,Ontwerp,en,is het laatste aandachtsgebied binnen ons EYFS LED -curriculum,en,Het is ook een van de gebieden die kinderen het leukst vinden omdat het hen de vrijheid geeft om zich uit te drukken,en,Wees fantasierijk en creatief,en,En zelfs om van tijd tot tijd rommelig te worden,en,Een breed scala aan media,en,Uitrusting en gereedschappen zijn voor hen beschikbaar op de kinderkamer en activiteiten moedigen de kinderen aan om mee te doen en om,en,creëren,en. They will also learn about other communities, both in the UK and abroad, including aspects like culture, beliefs and religions. Once again, having an excellent grounding, at such an early age, in the comprehension of the world will stand them in great stead going forwards.
  • Expressive Arts & Design is the final area of focus within our EYFS led curriculum. It’s also one of the areas that children find most fun as it gives them the freedom to express themselves, be imaginative and creative, and even to get messy from time to time. A wide variety of media, equipment and tools are available to them at the nursery and activities encourage the children to get involved and to create. Het is niet alleen kunst,en,hoewel,en,De kinderen kunnen zichzelf betrekken bij rollenspelactiviteiten,en,Ze kunnen zingen,en,dans,en,Vertel verhalen en presteer,en,Hun verbeelding kan oproer worden en vrij zijn, omdat ze zich op een rijke verscheidenheid van manieren kunnen uiten,en,We volgen het beginjaren van de basisstadiumcurriculum in onze kinderkamer,en,Deze links verklaren de EYF's,en,All-over-the-eyfs-power point-ifujx6,en,Of hier,en,A-gids-tot-je-kind-learning-en-ontwikkeling,en,Het EYFS LED-curriculum bij Roxeth is grotendeels om hen te helpen ‘schoolklaar te zijn’ tegen de tijd dat ze de leeftijd van vijf bereiken,en,Het geeft ook kinderen,en,De allerbeste start in het leven,en,over het algemeen,en,Elke steun wordt aan hen gegeven om hun eigen persoonlijke records te vervullen,en,het bereiken van hun optimale potentieel in elk onderzoeksgebied,en,door gepersonaliseerde doelstelling,en, though; the children can involve themselves in role-play activities, they can sing, dance, tell stories and perform. Their imaginations can run riot and be free as they can express themselves and their creativity in a rich variety of ways.

 

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Nursery, Pre-School and Reception classes.

We hebben een progressief curriculum ontworpen dat hier wordt beschreven,en,Roxeth Progressive Curriculum,en,EYFS -jaarplan,en… ++ Roxeth Progressive Curriculum

These links explain the EYFS:

t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… 23-24 Weekly Topic Plan (Final)

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

Or here…a-guide-to-your-childs-learning-and-development

 

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

The EYFS led curriculum at Roxeth is in large part about helping them to be ‘school-ready’ by the time they reach the age of five. However, it also gives children the very best start in life generally. Every support is given to them to fulfil their own personal bests, reaching their optimum potential in every area of study, through personalised goal-setting. Het op deze manier goed doen tijdens hun vroege,en,De meeste vormende jaren,en,is bewezen dat het de resultaten en levenskansen enorm verbetert,en,Het is een ongelooflijk krachtige en belangrijke benadering van hun vroege jarenlange opleiding,en,In een notendop,en,Het helpt elk kind bij Roxeth absoluut,en,gedijen,en, most formative years, is proven to vastly improve outcomes and life chances. So, it’s an incredibly powerful and important approach to their early years education. In a nutshell, it helps every child at Roxeth to absolutely thrive.

Assessment – We nemen bewijsmateriaal op van prestatie op het EY -logboek,en. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021