Newsletters

Giao tiếp với cha mẹ là quan trọng,en,Chúng tôi giao tiếp hàng ngày thông qua Eylog,en,Nơi cha mẹ sẽ nhìn thấy,en,Ảnh,en,con của họ tham gia vào các hoạt động vui vẻ trong ngày,en,Chúng tôi cũng sẽ gửi thư và thông tin qua email,en,Ngoài ra,en,Chúng tôi xuất bản một bản tin vào cuối mỗi nửa nhiệm kỳ,en,Vì vậy, cha mẹ có thể có được một hương vị của những gì đang xảy ra trên tất cả các lớp trong,en,và nơi chúng tôi xuất bản các tin nhắn khác,en,Vui lòng bấm vào đây để xem các bản tin mới nhất của chúng tôi,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Nursery and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth tháng hai,,en,Bản tin Roxeth April19,,en,Roxeth tháng năm,,en 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth July 2023