7+ Entry Test Results

Sau đại dịch,en,Chúng tôi không còn phục vụ cho năm,en,học sinh,en,Và điều này không có,en,Người vận chuyển,en, we no longer cater for Year 1 and 2 pupils, and this do not have 7+ leavers.

 

7+ sinh rời điểm đến

2019/20

Buxlow Preparatory

 

2018/19

We did not have a year 2 this year and thus have no leavers.

 

2017/18

Quainton Hall School

Orley Farm School

Trường Buckingham Prep

Haberdashers Askes

Reddiford School

 

2016/17

Edge Grove School

Quainton Hall School

Trường Quốc tế ACS,,en,Hillingdon,,en, Hillingdon

Notting Hill và Trung học Ealing

 

2015/16

Edge Grove School

Orley Farm School

Quainton Hall School

Trường Tiểu học Roxeth

Notting Hill và Trung học Ealing

 

2014/15

Edge Grove School

Trường Latymer Prep

Northwood College

Nhà trường Orchard

Quainton Hall School

Trường Hoàng gia Masonic

Trường St Helen

Trường St Nicholas

Trường tiểu học St Mark

Trường Tiểu học chalfont St Giles

 

2013/14

Trường Buckingham Prep

Edge Grove School

Trường Haberdashers 'Aske cho cô gái

Orley Farm School

Trường St Christopher

Trường tiểu học West Lodge

School House York